Skriv ut

Evidensbaserad vård är kostnadseffektiv

28 mars 2010.

Vi har under många år systematiskt arbetat för att förbättra vården på vårdcentralen. Bland annat har vi höjt den medicinska kvalitén genom att inom flera områden införa rationella, säkra, effektiva och evidensbaserade arbetsmetoder. Exempel på sådana områden är användning av röntgen- och laboratorieservice samt läkemedelsförskrivning. Vårt arbetssätt har lett till statistiskt mätbara skillnader jämfört med andra enheter och väckt även landstingets intresse.

Lika bra kvalitet trots färre röntgenundersökningar

Slutsats efter granskning vid vårdcentralen Östertull (2010-03-17 www.lio.se)

Det går att utnyttja laboratorieanalyser och röntgenundersökningar i mindre utsträckning i primärvården med lika bra medicinsk kvalitet. Den slutsatsen drar FoU-enheten i Jönköping i en oberoende granskning av verksamheten vid vårdcentralen Östertull i Norrköping.

Som ett led i det medicinska utvecklingsarbetet beslutade Landstinget i Östergötland och den privata vårdcentralen Östertull hösten 2009 att öka sina kunskaper om förskrivning av laboratorieanalyser och röntgen i primärvården. Ett granskningsuppdrag gavs till två erfarna specialister i allmänmedicin från FoU-enheten i Jönköping. Dessa har tidigare genomfört ett stort antal granskningar inom sitt hemlandsting. 
Vid granskningen av Östertull har de tagit del av en stor mängd data och statistik från vårdcentralen. Nu är rapporten klar. Granskningen har fokuserat på användandet av röntgen och laboratorieanalys i samband med de vanligaste diagnoserna. Östertulls vårdcentral utnyttjar laboratorieanalyser och röntgenundersökningar i mindre omfattning än genomsnittet i Östergötland. Detta har dock inte lett till att man riskerar patientsäkerheten eller gör avsteg från vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt revisorerna.

Utveckla kvalitetsfrågor
En förklaring är att läkarna vid Östertull under lång tid arbetat målmedvetet med att utveckla kvalitetsfrågor i laboratoriemedicin och primärvårdsradiologi och snabbt tagit till sig evidensbaserade kunskaper.
- Det handlar om att se varje patient som något enskilt och unikt vid varje vårdtillfälle och erbjuda mer tid för diagnos och behandling på vårdcentralen och inte rutinmässigt och i onödan skicka en patient till exempelvis röntgen, säger vårdcentralen Östertulls styrelseordförande Stig Melin.
- Medicinsk service ska användas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, vilket innebär att rätt prover och röntgenundersökningar beställs och där utfallet på dessa analyser påverkar diagnos och behandling. Där minsta oklarhet föreligger tas förstås hjälp av medicinska servicefunktioner. Arbetsmetoden kräver tillgång till kompetenta och engagerade läkare samt god kontinuitet i patientkontakterna.

Några förbättringsområden
Granskarna identifierade några förbättringsområden inom tre diagnosområden: KOL, demens och diabetes. Granskarna skriver att det är mest kostnadseffektivt att så många patienter som möjligt tas omhand inom primärvården och rekommenderar Östertull att minska antalet remisser till sjukhus och privata specialister.
- Rapporten visar intressanta resultat och är en bra grund för förbättringsarbete såväl vid Östertull som vid länets övriga vårdcentraler. Den kommer att användas som underlag för fortsatta diskussioner om hur vi ska erbjuda en kostnadseffektiv vård och hantera medicinsk förskrivning på rätt sätt. Vi kommer också att följa upp att remitteringen från Östertull till sjukhus och privata specialister minskar, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Landstinget i Östergötland.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening