Skriv ut

Sömnmedel till äldre - en tveksam ordination

28 mars 2006.

I en uppmärksammad, nyligen publicerad artikel i British Medical Journal redovisar en grupp från Toronto att ordination av hypnotika (sömnmedel), vid sömnsvårigheter hos äldre personer än 60 år, mera kan vara till nackdel än till nytta.  (Glass J. et al. BMJ 2005;331:2269-73)

Författarna hade gjort en metaanalys över artiklar publicerade under åren 1966-2003, innehållande randomiserade kontrollerade studier av läkemedelsbehandling vid insomni. 24 studier med totalt 2417 deltaganre ingick i arbetet.

Visserligen kunde man i studierna visa att patienterna som erhöll hypnotika fick en förbättrad sömn, men förbättringen ansågs vara marginell. Däremot var det vanligt med motorikstörningar ledande till fallolyckor, liksom kognitiva problem hos dem med aktiv behandling jämfört med pacebobehandling.

Författarna konkluderar därför att riskerna med hypnotikabehandling till äldre med insomni överskrider nyttan.

Man föreslår därför att ickefamakologiska metoder som kognitiv beteendeterapi, sömhygieniska åtgärder utvecklas istället.