Medicinska nyheter

mednews

Skriv ut

Hälsoeffekt av alkohol kan vara forskningsfel

05 april 2006.

Den väl spridda uppfattningen om att två glas vin om dagen skyddar mot hjärt-kärlsjukdom och minskar dödligheten kan nu vara spräckt. (DN)
Skriv ut

Sömnmedel till äldre - en tveksam ordination

28 mars 2006.

I en uppmärksammad, nyligen publicerad artikel i British Medical Journal redovisar en grupp från Toronto att ordination av hypnotika (sömnmedel), vid sömnsvårigheter hos äldre personer än 60 år, mera kan vara till nackdel än till nytta.  (Glass J. et al. BMJ 2005;331:2269-73)
Skriv ut

Ingen nytta av antibiotika hos barn med akut bindhinnekatarr

26 mars 2006.

Rose PW et al. Chloramphenicol treatment for acute infective conjunctivitis in children in primary care: a randomised double-blind placebo-controlled trial.

Lancet 2005;366:37-43

Ett av åtta barn i skolålder har en akut infektiös konjunktivit (önoninfektion/bindhinnekatarr) varje år. Klinisk praxis är att förskriva antibiotika för lokalbehandling, även om evidensen för detta är otillräcklig. I en engelsk randomiserad dubbelblind studie jämfördes effekten av kloramfenikol ögondroppar mot placebo hos barn som sökte för akut infektiös konjunktivit i öppen vård.

326 barn i åldern 6 månader till 12 år som sökte på 12 vårdcentraler i Oxfordshire, England, inkluderades. Etthundrasextiotre barn randomiserades till att få kloramfenikol och 163 till att få placebo ögondroppar. prov från konjunktiva togs för bakterie- och virusanalys. Det primära effektmåttet var klinisk utläkning dag 7. Detta utvärderades genom att patienterna förde dagbok samt att en studiesjuksköterska ringde hem till patienten. Samtliga barn följdes upp i sex veckor för att dokumentera eventuella återfall.

Nio barn kunde inte följas upp, varav ett i kloramfenikolgruppen och åtta i placebogruppen. Klinisk utläkning dag 7 sågs hos 128 (83 %) av 155 barn i placebogruppen jämfört med 140 (86 %) av 162 i kloramfenikolgruppen. Skillnaden i tid till klinisk utläkning för de båda grupperna var 0,3 dagar under perioden dag 2 till 7. Fem (3 %) av barnen i placebogruppen jämfört med sju (4 %) av barnen i kloramfenikolgruppen hade ytterligare konjuntivitepisoder inom sex veckor. Eventuella komplikationer var sällsynta och förekom i lika liten utsträckning i båda grupperna. Man såg ingen skillnad i förekomst av patogena bakterier mellan grupperna. Emellertid sågs en högre frekvens av bakteriell utläkning i kloramfenikolgruppen (40 %) jämfört med kontrollgruppen (23 %).

Författarnas slutsats är att de flesta barn som söker primärvården för akut infektiös konjunktivit blir friska av sig själva och har ingen nytta av antibiotika.
I en Cochrane review från år 2000 inkluderades tre studier med totalt 527 patienter med akut konjunktivit där man jämförde lokal antibiotikabehandling med placebo. Man kom fram till att akut konjunktivit är en oftast självläkande infektion, men att lokal antibiotikabehandling resulterade i högre klinisk och mikrobiologisk utläkning jämfört med placebo. Då de inkluderade studierna emellertid huvudsakligen omfattade patienter från specialistvård (ej primärvård) betonade man att dessa resultat ej nödvändigtvis kunde överföras på ett ”primärvårdsmaterial”.

Skriv ut

Oseriös forskning kopplade autism till vaccin

26 mars 2006.

Redan när uppgifterna kom om att trippelvaccinet MPR som ges till barn skulle ge upphov till autism var många skeptiska.

Nu anklagas forskaren som stod bakom undersökningen bland annat för att inte ha arbetat objektivt. Hans forskningsprojekt utgjorde en del i att förbereda ett rättsfall om vaccinets påstådda skadlighet.

Fallet är så allvarligt att tidskriften Lancet nu går ut med alla tillgängliga uppgifter.

Hälsoprofil och hälsokontroll

halsoprofil

Medicinsk Qigong

qigong

Ljusterapi

ljusterapi

Screening

screening